Vyhledávání
Výhody nákupu u nás
- zboží expedujeme do 24 hodin
- jsme specialisté na kávovary a kávu
- doprava nad 2 500,- Kč ZDARMA
- garance původu zboží
- ke kávovarům zajišťujeme servis
- asistence během nákupu
- on-line podpora
- široký výběr kvalitních produktů
- nadstandardní služby
- možnost vrácení zboží do 3 týdnů
- poradenství profesionálních baristů

 

Anketa
Jakou kávu si rádi dopřejete?
Kontakt

Profesionální-kávovary.cz

Karlín 115

696 14 Čejč

Tel.: 776 035 705

info@profesionalni-kavovary.cz

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu profesionalni-kavovary.cz provozovaném společností KLG s.r.o.
 
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost KLG s.r.o., se sídlem: Karlín 115, Čejč, PSČ 696 14, IČ:29188407, DIČ:CZ29188407, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64200 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

1. Definice pojmů

Spotřebitelská smlouva  - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, upravená v části osmé občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně potřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, který přímo nebo prostřednictvím jiných fyzických či právnických osob dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující)- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva- objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Objednávka zboží

Běžně dodávené zboží se sestává se seznamu zboží který je uveden na stránkách www.profesionalni-kavovary.cz . Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. O dostupnosti konkrétního zboží je kupující vždy informován na základě konkrétní poptávky.

K vlastní objednávce zákazník přistoupí výběrem zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku potvrzením odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále také slouží k rezervaci daného zboží.

Objednávka lze též uskutečnit prostřednictvím elektronické pošty na adresu objednavky@profesionalni-kavovary.cz nebo prostřednictvím telefonátu na zákaznickou linku 776 035 705. Telefonická objednávka je zákazníkovi potvrzena na uvedenou adresu prostřednictvím elektronické pošty.

Cena zboží je uvedena u jednotlivých položek zboží a je cenou konečnou. Což znamená, že jsou v ní zahrnuty všechny poplatky a zákonné daňe. Samostatnou položkou objednávky je cena za dopravu, která je uvedena v záložce doprava. Před odesláním úplné objednávky je stanovena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník si ji může překontrolovat a potvrzením objednávky je vyzván k jejímu odsouhlasení. Ceny zboží je vždy platná v okamžiku uskutečnění dané objednávky.

Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky Vám do pěti minut přijde na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, automatické potvrzení objednávky. Tento email obsahuje dodací adresu zákazníka, seznam objednaného zboží, cenu zboží, cenu dopravy, způsob dopravy, způsob platby a číslo objednávky. Pokud Vám tento email nepřijde, prosím kontaktujte nás na info@profesionalni-kavovary.cz

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zasílání zboží

Zasílání zboží, které se uskutečňuje poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením se nerozumí automaticky zasílané elektronické potvrzení o přijetí objednávky. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Zásilka též obsahu návod k použití daného zboží v případě, že to jeho povaha nebo právní předpisy vyžadují.

Dodací lhůta
U objednaného zboží bude jeho odeslání učiněno v co nejkratší možné době poštou nebo jiným přepravcem na základě dostupnosti a technických možností dodavatele. Obvykle však do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě prodloužení této doby  je zákazník včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na uvedenou adresu, kterou zákazník potvrdil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na zákazníkem uvedenou adresu zajišťují externí dodavatelé, a to v rámci celé České republiky. Vlastní přepravní náklady jsou rozdílné dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dopravy zboží si volí každý zákazník sám, dle aktuálních cen, které jsou uvedeny na stránkách www.profesionalni-kavovary.cz. Způsoby dopravy a přepravní podmínky zboží najdete v záložce doprava.

Způsob uhrazení ceny zboží
Způsob úhrady za objednané zboží si určí zákazník v rámci objednávkového formuláře. Je mu k dispozici několik možností platby za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, platbou formou spotřebitelského úvěru nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou.

Převzetí zboží
Velmi doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí od dopravce. Pokud jeví dodávka mechanické či fyzikální poškození obalu dodávaného zboží, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky. Tento fakt velmi usnadňuje případnou reklamaci. Podepsáním přepravního listu dopravci projevuje zákazník souhlas s převzetím zboží a dále stvrzuje, že dorazilo mechanicky či fyzikální nepoškozené. Při možná co nejvíce pečlivé kontrole kontrolujte obal před samotným podpisem. Přepravce Vám to musí umožnit. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném způsobu dopravy, které naleznete v záložce doprava.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno od výzvy k odběru zboží po dobu nejdéle 14 pracovních dnů. Zákazník má právo si zboží před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží se kupní smlouva považuje za uzavřenou až v době zaplacení kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Trvání záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému zboží existuje záruční list, pak je potvrzen v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

V případě, že chce zákazník reklamova zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě Profesionální-kávovary.cz má možnost tak učinit prostřednictvím prostředků elektronické komunikace na adrese info@profesionalni-kavovary.cz

Při reklamaci musí zákazník uvést číslo daňového dokladu, konkrétná typ výrobku, jeho výrobní číslo a popis závady. Zákazníkovi je poté informaván o dalším postupu reklamce daného zboží. V případě zaslání reklamovaného zboží je vhodné zasílat výrobky v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží není li dohodnuto jinak. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dodavatel je následně povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet zákazníka na základě vzájemné dohody. Zákazníkovi v tomto případě náleží celá kupní cena zboží včetně dopravného.

Profesionalni-kavovary.cz nabízí svým zákazníkům vrácení nepoužitého zboží i po této lhůtě, a to až do 30 dnů. Pokud nebudete s vybraným zbožím spokojení můžete jej vrátit. Zboží může zákazník vrátit za předpokladu, že bude vráceno v originálním balení, kompletní, nepoužité a splňovat následující podmínky: v případě hermeticky uzavřených obalů jakými jsou např. zatavená fólie, nalisovaný ochranný alobal atp. nesmí být tento poškozen a zboží musí být dále bez známek použití, opotřebení či poškození. Kovové obaly nesmí být nijak promáčknuty či jinak mechanicky poškozeny. V opačném případě nebude provedeno finanční vyrovnání. Obchod profesionalni-kavovary.cz si vyhrazuje právo nepřevzít balíky zaslané zpět dodavateli formou dobírky, nebo jiným způsobem, který by dodavateli způsobil finanční výdaje bez předchozího projednání záležitosti.

Prodávající má právo na odstoupení od smlouvy do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen spojit se se zákazníkem a oznámit mu tuto skutečnost a dohodnout se o dalším postupu.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá uskutečněná plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit prostřednictvím prostředků elektronické komunikace na adrese info@profesionalni-kavovary.cz. Při odstoupení by měl uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

V případě vrácení zboží dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody se uskutečňuje tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

7.Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Shromažďované údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků nejsou předávána žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat na emailové adrese info@profesionalni-kavovary.cz nebo telefonicky.

Dodavatel si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskusních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Platnost od 1. 1. 2014.
 
 
Pokud neporozumíte formulaci našich obchodních podmínek, kontaktujte prosím naše pracovníky, kteří Vám je rádi vysvětlí.
My před Vámi nepotřebujeme nic tajit.